D’acord amb el que estableixen els nostres Estatuts, el dia 27 d’abril de 2017 celebrarem l’Assemblea General Ordinària..

DATA:

DIJOUS 27 D’ABRIL DE 2017

HORA:

17.30 (1ª CONVOCATÒRIA)
18.00 (2ª CONVOCATÒRIA)

LLOC:

ESPLAI SANT MAGÍ

ORDRE DEL DIA
1. SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
2. LECTURA I APROBACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR.
3. MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE 2016
4. LECTURA I APROBACIÓ, SI S’ESCAU, DELS COMPTES DE 2016.
5. PRESENTACIÓ I APROBACIÓ, SI S’ESCAU DEL PRESSUPOST PER 2017.
6. TORN OBERT DE PARAULES

Esperant la vostra participació, rebeu una salutació molt cordial

President: Francesc Sancho , Secretaria: Ma. Dolors Güell